Vpis v osnovno šolo

Pogoj za vpis

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in št. 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2023 bomo v 1. razred za šolsko leto 2024/25 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018, pa tudi otroke, ki so bili rojeni 2017 in jim je bilo po sklepu komisije odloženo šolanje.

Vpis bo potekal v šoli pri šolski svetovalni delavki. Starši boste o datumu in poteku vpisa obveščeni po pošti.

 

Šolski okoliš

Starši imate pravico otroka vpisati v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

Šolski okoliš OŠ Olge Meglič:
Cafova ulica, Črtkova ulica, Čufarjeva ulica, Dravska ulica od št. 12–31, Erjavčeva pot, Gajzerjeva ulica, Grajska ulica, Jenkova ulica, Kettejeva ulica, Klepova ulica, Krčevina pri Ptuju od 64/a–87, Maistrova ulica, Med vrti, Mestni Vrh od št. 17/a–73 in št. 75, Muzejski trg, Na gradu, Na hribu, Orešje, Pivkova ulica, Prešernova ulica, Raičeva ulica, Reševa ulica, Sovretova pot, Štuki, Ulica kneza Koclja, Ulica Vide Alič, Ulica 25. maja – neparne številke (razen št. 1 in 1/a), Ulica 5. Prekomorske od št. 11–21, Vičava, Volkmerjeva cesta od št. 16 naprej, Zavčeva ulica.

 

Postopek prepisa v drugo šolo

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa spada v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas in nas obvestite o vaši nameri,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Vloga za prepis v drugo šolo:

https://www.olgica.si/files/2024/02/2024-Vloga_za_prepis1.docx

 

Odložitev šolanja

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok še ni pripravljen za vstop.

Če starši sami predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok še ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Če razmišljate o odložitvi šolanja, morate do konca februarja na šolo nasloviti ali prinesti pisno vlogo za odložitev šolanja s podpisom staršev. Na podlagi oddane vloge stečejo postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka. Strokovna komisija, ki jo imenuje ravnateljica in jo sestavlja šolska zdravnica, svetovalna delavka, vzgojitelj/ica (če je otrok v vrtcu) in učitelji/ica poda strokovne mnenje, ki vpliva na odločitev ravnatelja o odložitvi šolanja.

Vloga za odložitev šolanja:

https://www.olgica.si/files/2024/02/2024-Vloga_za_odlozitev.docx

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo

 Pred vstopom v 1. razred morajo otroci obvezno opraviti zdravniški pregled.

Za otroka, ki se bo vpisal v 1. razred osnovne šole Olge Meglič, zdravniški pregled opravi naš šolski zdravnik, dr. Dino Barlović (Ambulanta Tominc), ne glede na to, kje ima otrok izbranega osebnega pediatra.

Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli po pošti.

 

Dodatne informacije

Šolska svetovalna delavka: ga. Mateja Simonič
Telefon: 02 749 20 18
e-naslov: mateja.simonic@olgica.si
ali
tajništvo šole:  02 749 20 10

(Skupno 1.105 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost