Pravila in dogovori

Pravila, ki urejajo delo in vedenje učenk in učencev v OŠ Olge Meglič

Ker želimo, da bi naša šola opravičila in še bolj utrdila sloves dobre šole in ker je za to potrebno nemoteno, umirjeno delo, trud vsakega posameznika, se moramo držati določenih pravil, ki uravnavajo delo in vedenje posameznika in skupnosti.
PRAVILA IN DOGOVORI

1. Točnost pri obiskovanju pouka
2. Z učiteljicami in učitelji se trudimo, da bi ure maksimalno izkoristili

 • k pouku prihajamo pripravljeni
 • prizadevamo si za delovno razpoloženje med učnimi urami
 • pripravljeni smo sodelovati pri izvedbi učne ure

3. Odmor služi sprostitvi, a ker smo prostorsko utesnjeni, bodimo v odmoru obzirni.

 • praviloma služi krajši odmor menjavi učilnic in pripravi na naslednjo uro.
 • daljši odmor služi malici, počitku, pogovorom

4. Izogibajmo se tekanju, prerivanju

 • umirjeno menjamo učilnice
 • na stopnišču velja pravilo desnega
 • vrata na garderobnih omaricah odpiramo tako, da ne motimo prehoda mimoidočih

5. Ker je hrup pomemben onesnaževalec okolja, ki povzroča utrujenost, glavobol in nervozo, si na šoli prizadevamo, da ne kričimo.

6. Jutranji napitek, kosila in malice

 • v jedilnici se kulturno obnašamo (tišje se pogovarjamo, se ne prerivamo, uporabljamo pribor, prostor zapustimo čist, pladenj vrnemo v kuhinjo)
 • v kolikor nam malica ne odgovarja, je ne vzamemo
 • uporabljaj servieto 7. Oprema šole • skrbimo za urejenost učilnic, razstavljene predmete, cvetje
 • stene, mize in stoli niso namenjeni pisanju
 • ocvetličimo svojo matično učilnico
 • pazimo na čistočo garderobne omarice
 • pazimo na čistočo sanitarij 8. Ne skrivamo garderobe, šolskih potrebščin in drugih predmetov

9. Sošolcem in sošolkam ne krademo

10. Pozdravljanje

 • znamo pozdraviti, se zahvaliti in se opravičiti
 • imamo gostoljuben odnos do obiskovalcev naše šole

11. Medsebojna pomoč in spoštovanje vsakega dela na šoli

 • cenimo delo sošolk in sošolcev, učiteljic in učiteljev, strokovnih delavcev, delavcev v tajništvu, čistilk, kuharic in hišnika

12. Za nasilje ni opravičila

13. Skrb za urejen videz

 • skrb za osebno higieno in primerno oblačenje
 • naš izgled naj bo čim bolj naraven – če je le možno, brez dodatnega ličenja

14. Prijateljstvo, pomoč, solidarnost med učenci

15. Zunaj šole bodi prijazen in skrbi za ugled šole. Razredniki na razrednih urah učence seznanijo s pravili. Razredniki uporabijo roditeljske sestanke za seznanitev staršev s pravili šole.  

HIŠNI RED

Hišni red določa pravila, ki so jih dolžni upoštevati učenci in učitelji šole. S hišnim redom je določeno njihovo zadrževanje v prostorih šole ter tudi prihodi in odhodi v šolo, način in čas prehranjevanja ter druge podrobnosti.

 • V šolo prihajaj deset do petnajst minut pred pričetkom pouka, k učnim uram ne zamujaj.
 • čevlje sezuj v avli šole ali v pritličju ter jih pospravi skupaj z vrhnjim oblačilom v svojo garderobno omaro.
 • Za ključ in poškodbe garderobne omare odgovarjaš sam. če ugotoviš, da je omarico poškodoval nekdo drug, to javi razredniku.
 • V šoli uporabljaj le copate za hišno rabo (tudi takrat, kadar so dnevi različnih dejavnosti npr. naravoslovni dan, kulturni dan..).
 • Učilnice se odklepajo 5 minut pred pričetkom pouka. • Po končanem pouku v učilnicah učitelji učilnice zaklenejo.
 • Žvečilne pred poukom odvrzi v koš.
 • Med odmorom se zadržuj v učilnici, ne na hodniku, ter se pripravi na naslednjo uro.
 • V času odmorov morajo biti okna v učilnicah in na hodnikih zaprta.
 • Med odmori se ne prerivaj, ne suvaj, ne tekaj, ne kriči..
 • Med malico se obnašaj kulturno, jedilnico zapusti urejeno.
 • čuvaj šolski inventar.
 • Na začetku ure učenci prijavijo učitelju morebitne poškodbe na inventarju v učilnici.
 • Do sošolcev, učiteljev in drugih delavcev šole imej lep odnos.
 • O morebitnih sporih s sošolci obvesti razrednika. Pri reševanju problemov ti lahko pomaga tudi varuhinja pravic učencev.
 • Morebitne spore rešuj na dostojen način – brez pretepanja, zasmehovanja, prerivanja.
 • Zagotovi varnost svoje imovine in poskrbi za varnost imovine drugih učencev.
 • Mobilni telefoni so izključeni pri pouku in drugih šolskih dejavnostih. Za varnost telefonov odgovarjaš sam.
 • Učenci, ki imajo telesno vzgojo na stadionu oziroma igriščih izven šole, gredo tja peš.
 • S svojim obnašanjem in ustvarjalnim delom prispevaj k ugledu šole.Nespoštovanje hišnega reda se obravnava v skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli.  

DOLŽNOSTI REDITELJEV

 • pregled učilnice pred pričetkom pouka
 • obveščanje učiteljev o morebitnih izostankih učencev (za točne navedbe odgovarja reditelj)
 • v primeru, da 5 minut po pričetku učne ure ni učitelja, to sporoči v tajništvo
 • urejanje učilnice po končani učni uri
 • po navodilu učitelja pomoč pri izvedbi ure
 • obveščanje razrednika, svetovalne službe ali ravnatelja šole v primerih, ko je potrebno takojšnje ukrepanje
 • v primeru odsotnosti rediteljev, njuno vlogo opravljata reditelja prejšnjega tedna  

PRAVICE UČENCA V OSNOVNI ŠOLI (izvleček)

 • da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
 • da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur,
 • da šola ne dopušča diskriminatornega obravnavanja otrok glede na spol, rasno in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
 • da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in splošnimi predpisi,
 • da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
 • da se pri pouku upošteva otrokova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti,
 • da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in otrok,
 • da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
 • da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
 • da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju programa pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole,
 • da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izreče o vseh vprašanjih življenja in dela na šoli, ki ga zadevajo,
 • da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta učencev,
 • da sodeluje pri ocenjevanju,
 • da sodeluje pri dogovorjenih skupnih akcijah.  

DOLŽNOSTI UČENCEV

 • da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole,
 • da izpolni osnovnošolsko obveznost,
 • da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, da skrbno izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih učencev in delavcev šole,
 • da spoštuje pravila hišnega reda, da varuje premoženje šole ter lastnino učencev in delavcev šole,
 • da se v šoli in izven šole spoštljivo vede do mlajših otrok, vrstnikov in odraslih,
 • da sodeluje pri akcijah urejanja šole in šolske okolice, za katere se učenci dogovorijo v okviru oddelčne ali šolske skupnosti učencev,
 • da sodelujejo pri izvajanju dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.  

VARUHINJA PRAVIC UČENCEV

Na šoli imamo varuhinjo pravic učencev. Svetuje in pomaga pri reševanju težav v medsebojnih odnosih med učenci, med učitelji in učenci ter pri morebitnih težavah učencev v družini ali z vrstniki izven šole.

(Skupno 217 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost